Selecteer een pagina

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Restaurant CUCU. Restaurant CUCU verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Verwerking van persoonsgegevens door Restaurant CUCU
Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Restaurant CUCU verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Restaurant CUCU staat ervoor in dat de persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van door gasten en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens), alsmede data verkregen door bezoek aan en gebruik van de websites van Restaurant CUCU.

Welke gegevens verzamelt Restaurant CUCU op?
Restaurant CUCU verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens met betrekking tot transacties of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of deelneemt aan één van onze acties of evenementen. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Restaurant CUCU, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om de website van Restaurant CUCU te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. De persoonsgegevens zouden door Restaurant CUCU gevalideerd kunnen worden of gecombineerd kunnen worden met informatie afkomstig uit externe bronnen, het handelsregister van de Kamer van Koophandel of zoals social media. Zo zijn wij in staat onze database up-to-date te houden.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

 1. Het ontvangen van gasten in Restaurant CUCU.
  Voor het verlenen van onze dienstverlening in ons restaurant, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van onze gasten, daarnaast verwerken we in onze administratie persoonsgegevens voor de planning en facturatie.
 2. Het voeren van administratie.
  Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van gasten, klanten, leveranciers en partners.
 3. Het beveiligen van uw en onze eigendommen.
  Wij beveiligen ons restaurant met o.a. camera’s ter bescherming van onze gasten, medewerkers en eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst.
 4. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Restaurant CUCU.
  Onze website kan gebruik maken van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Meer hierover kunt u lezen in onze cookie statement.

Welke grondslagen zijn van toepassing?
Restaurant CUCU verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten.
  De verwerkingen van persoonsgegevens voor het ontvangen van gasten in ons restaurant of op locatie. Ook het voeren van een adequate administratie valt hieronder.
 2. Gerechtvaardigd belang.
  Restaurant CUCU heeft een gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van cameratoezicht. Dit belang is het beveiligen van eigendommen en het beschermen van gasten en medewerkers.

Met wie deelt Restaurant CUCU uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Dienstverleners die voor Restaurant CUCU werken of waar wij een samenwerking mee hebben. We werken samen met dienstverleners die o.a. onze website en ICT-systemen bouwen en beheren.
 2. In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de Belastingdienst.
 3. Voor het optimaal voeren van een administratie kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met onze accountant/fiscalist. 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Restaurant CUCU is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Restaurant CUCU en dus op verzoek en conform instructie van Restaurant CUCU handelt, sluit Restaurant CUCU met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Hoe lang bewaart Restaurant CUCU uw persoonsgegevens?
Restaurant CUCU bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken. De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Camerabeelden bewaren we maximaal 28 dagen. Daarna worden deze vernietigd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

Wijzigingen

Restaurant CUCU behoudt zich het recht voor om deze privacy statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grote wijzigingen zal Restaurant CUCU dat onder uw aandacht brengen.

Uw rechten
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Restaurant CUCU van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (als u daarvoor een gegronde reden heeft),
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant CUCU.
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@cucu.nl. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Heeft u een klacht over de wijze waarop Restaurant CUCU uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@cucu.nl.

CONTACT

Veerplein 18

3331 LE Zwijndrecht

E-mail: info@cucu.nl

CUCU

Over ons

 

 

PRIVACY

Privacybeleid

 

SOCIAL

Facebook

Instagram